بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اپيدميولوژيك هپتاتيت B در مناطق شهري استان زنجان با استفاده از روش برآوردگر منطقه كوچك

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   سقراط فقيه زاده استاديار دكتري تخصصي أمار زيستي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: شيوع,هپاتيت B,برآوردگر تركيبي,نواحي شهر زنجان 

چكيده: نويسندگان : جواد ناصريان ، دكتر غلامرضا بابايي روچي ، سقراط فقيه زاده منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 مقدمه و هدف : هپاتيت B بيماري مزمني مي باشد كه يافتن شيوع آن در مطالعات اپيدميولوژيك از اهميتبسزايي برخوردار است. لذا از اقدامات بهداشتي هر جامعه اي يافتن برآورد ميزان شيوعبيماري هپاتيت B مي باشد.بدين منظور بخاطر جلوگيري از هزينه هاي بالا، در سطح استان يا كشور اين ميزان شيوع را اعلام مي نمايند(بعلت اينكه تعداد نمونه هاي كم تخصيصيافته به هر طبقه يا شهر مي باشد.) در اين تحقيق با استفاده از روش برآوردگر تركيبي مي توانيم زير جامعه هايي كه حجم نمونه تخصيص يافته به هر طبقه يا شهر مي باشد).در اين تحقيق با استفاده از روش برآوردگر تركيبي مي توانيم زير جامع هايي كه حجم نمونه تخصيص يافته به آنها كم مي باشد، برآوردهاي مناسبي از ميزان شيوع بيماري هپاتيتB ارائه دهيم . از اين رو در اين تحقيق با استفاده از روش برآوردگر تركيبي در نواحي كوچك ، اقدام به برآورد شيوع ابتلا به هپاتيت B در مناطق شهري استان زنجان گرديد. روش كار : روشهاي متعددي براي برآورد ناحيه كوچك ابداع شده است. در اين تحقيق از روش برآوردگر تركيبي براي برآورد شيوع هپاتيت B در مناطق شهري استان زنجام استفاده شده است زيرا اين روش نسبت به ساير روشها از سادگي بيشتري برخوردار و با طرح هاي نمونه گيري مختلف سازگار است. گفتني است اطلاعات خام و كمكي مورد نياز براي برآورد گر تركيبي ازآمارهاي بهداشتي استان زنجان و آمارهاي جمعيتي سرشماري 1375 مركز آمار ايران استخراج شده است. نتايج: نتايج برآوردگر تركيبي نشان داد كه برآورد تعداد مبتلايان به هپاتيت B در شهرهاي ماه نشان ، هيدج ، خرم دره ، ابهر و زنجان بترتيب 51، 142، 514، 730 و 3686 نفر مي باشد. همچنين برآورد شيوع ابتلا به هپاتيت Bدر ماه نشان ، هيدج ، خرم دره ، ابهر و زنجان بترتيب 314/1، 366/1، 358/1، 363/1 و 328/1 درصد مي باشد. بحث و نتيجه گيري : بلحاظ آماري ما نشان داديم كه روش برآوردگر تركيبي در مناطق كوچك ، براي برآوردهايقابل قبول در زير جامعه هايي كه حجم نمونه تخصيص آنها كم مي باشد، يك ابزار مفيديمي باشد. بنابراين مي توانيم در مطالعات اپيدميولوژيك به كمك روش برآورد منطقه كوچكبر اساس نمونه هاي تخصيص يافته به هر زير جامعه ، برآورد مناسبي از پارامترهاي مورد نظر بدست آوريم . با توجه به ميزان شيوع هپاتيت B و همچنين قابليت بالقوه اين ويروس جهت ايجاد هپاتيت حاد،مزمن ، سيروز و يا سرطان كبد ، قبل از يافتن راه درمان مهمترين اقدام ، پيشگيري از انتقال اين بيماري بنظر مي رسد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.