بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آگاهي ، نگرش و عملكرد خانمهاي ازدواج موقت در مورد بيماري ايدز ، راههاي انتقال و پيشگيري از آن شيراز 83-1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهنام هنرور 0 , ساير آثار   نگين هادي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: ازدواج موقت,صيغه اي,ايدز,HIV,راههاي انتقال,راههاي پيشگيري,آگاهي,نگرش,عملكرد 

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 مقدمه: مشكلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج دائم موجب رشد سريع ازدواج موقت بخصوص در جوانان در سالهاي اخير شده است. ازدواج موقت به دليل امكان تنوع و تعدد تماسهاي جنسيدر آن (وجود شريكهاي جنسي متعدد) در كنار رشد آمار ايدز در ايران ، نويسندگان را بر آن داشت كه در رابطه با آگاهي ، نگرش و عملكرد خانمهاي ازدواج موقت در مورد بيماري ايدز و عملكرد آنها در خصوص رفتار جنسي محافظت شده تحقيقي را انجام دهند. تحقيقيكه براي اولين بار در اين مورد انجام مي گيرد. روش كار : 106 خانم ازدواج موقت (صيغه اي ) كه به دفاتر مختلف ثبت شيراز در فاصله شهريور ماه82 تا شهريور ماه 83 مراجعه كرده بودند، بصورت تكميل پرسشنامه ، از راه مصاحبه چهره به چهره وارد اين مطالعه شدند. پرسشنامه مشتمل بر 9 سوال دموگرافيك ، و بترتيب 40،6، 8 سوال در مورد آگاهي نگرش و عملكرد در خصوص ابعاد مختلف بيماري ايدز بود. ازنرم افزار SPSS10 و آزمونهاي آماري همچون آناليز واريانس (ANOVA) ،ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون لوجيستيك با در نظر گرفتن مقادير معني دار <5% در تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج: اكثريت (90%)خانمهاي ازدواج موقت جوان و با حداقل سني 15 و حداكثر سني 45 وميانگين سني 27 بودند و اكثريت (60%<) مهاجر به شهر ، با سطح سواد پائين ، فاقد هرگونه شغل يا درآمد كافي داراي فرزند و سابقه چندين بار ازدواج موقت بودند و اكثريتآنها آگاهي از راههاي انتقال<6% و نحوه پيشگيري (90%) از ايدز را داشتند ولي آگاهيآنها در مورد علائم ايدز (38%) و درمان آن (29%) كم بود و اكثراً (93%) خواهان آموزش در مورد ايدز قبل از ازدواج موقت بوده و آنرا لازم مي دانستند. گروه عمده اين خانمها (90%) تا بحال آزمايش ايدز نيز نشده بودند كه دلايل مختلفي را در اين زمينه عنوان كرده بودند. عليرغم آگاهي بالا در خصوص آنكه كاندوم تنها راه پيشگيري از ايدز هنگام تماس جنسي است ولي عمدتاً فقط 10% آنها از كاندوم استفاده مي كردند. درصد كميسيگاري (3%) و آلوده به مواد مخدر (2%) بودند. نتيجه گيري : با توجه به رشد سريع ازدواج موقت و ايدز در ايران و با در نظر گرفتن آنكه تعدد و تنوع تماسهاي جنسي محافظت نشده در ازدواج موقت مي تواند اي گروه زا جزء گروههاي پر خطر و مخفي از نظر ابتلا به ايدز قرار دهد و نيز با نتايج بدست آمده بالا كه عليرغمآگاي خوب نسبت به اثر محافظتي كاندوم در برابر ايدز ، تنها عده قليلي از آنها از اين وسيله پيشگيري استفاده مي كردند، لزوم توجه بيشتر همراه با توجيه مسئولين و ارائهراهكارهاي سريع و ضربتي در خصوص ارتقاء آموزش به اين گروه ، بويژه پيش از وقوع ازدواج موقت و انجام آزمايش HIV در شرايط محرمانه و رايگان ، همراه با ايجاد مراكز مشاوره معتبر و معرفي آن مراكز به جامعه احساس مي شود همچنين انجام تحقيقهاي بيشتر و گسترده تر (مخصوصاً در گروه مردان ازدواج موقت ) نيز در اين زمينه پيشنهاد مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.