بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقياس برابري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهرام نبي لو 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 119 

شماره نشريه: 16 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ماخذ: www.gega.org.za & www.hst.org.za Te Equity Gauge سلامتي ارزشمند ترين نعمتي است كه به انسان عطا شده و بعنوان محور توسعه پايدار مطرح است. يكي از مباحث مهم در رابطه با سلامتي ، توزيع آن به صورتي برابر و منصفانهبين آحاد جامعه است. مطلب ، حاضر به معرفي ابزاري براي دستيابي به هدف فوق مي پردازد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.