بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي سلامت رواني زنان سرپرست خانوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار   محمود حيدري استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار   مهشيد نوري كارشناسي ارشد آموزش بهداشت عمومي 0 , ساير آثار   محمود ميناكاري دانشيار 0 , ساير آثار   محسن مهرآرا استاديار , ساير آثار   منوچهر بازيار , ساير آثار  

شماره صفحه: 37 

شماره نشريه: 4-13 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سلامت رواني,زنان سرپرست خانوار,سازمان بهزيستي استان تهران 

چكيده: مقدمه : پژوهش حاضر به بررس وضعيت سلامت رواني زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستياستان تهران پرداخته است. سوال اساسي مورد آزمايش اين بود كه آيا ميزان سلامت رواني و علائم نه گانه آن بر حسب آزمون SCL-90-R در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش غير تحت سازمان مذكور متفاوت است. مواد و روش تحقيق : 180 نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي استان تهران به صورت تصادفي -سهميه اي از بين زنان تحت پوشش انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از آزمون SCL-90-Rو يك پرسشنامه اطلاعاتي ، روش پژوهش مورد - شاهدي از نوع مقطعي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t،تك نمونه اي ،t مستقل، رگرسيون چند متغيري و آزمون فريدمن استفاده شده است. يافته ها : يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين حاصل از نمرات آزمون سلامت رواني SCL-90-R وعلائم نه گانه آن در آزمودني هاي گروه مورد به طور معني داري بالاتر از ميانگين حاصل از نمرات همان آزمون در جامعه بهنجار ايراني است و حاكي از آن است كه اين زنان درمعرض آسيب هاي رواني قرار دارند. نتيجه گيري :شديدترين علائم در آزمودني هاي گروه مورد افسردگي و شكايات جسماني است، آزمودني هاي گروه شاهد به طور معني داري (P<0/016) از آزمودني هاي گروه مورد نيزافسرده ترند. همچنين درآمد زنان سرپست خانوار، درآمد سرانه افراد تحت تكفل ايشان وسلامت جسماني خود آنان نيز پيش بيني كننده هاي معتبري براي سلامت رواني اين زنان ميباشد و كه اين نتيجه مويد يافته هاي پژوهشي هاي مربوط پيشين و مبين آن است كه توجهبه وضعيت اقتصادي اين زنان حائز اهميت است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.