بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سخني درباره توسعه وعدالت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 13 

شماره نشريه: 33-9 

نشريه داخلي: مجلس و پژوهش 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: حمايت هاي اجتماعي، يارانه ها ، بيمه هاي اجتماعي و پديده هاي اجتماعي - اقتصادي ومانند آنها را نبايد دستخوش سياست هاي مقطعي و تحت تاثير تبليغات نظام هاي سرمايه داري انحصاري جهاني قرار داد. توسعه اقتصادي پديده اي چند جانبه است كه نمي تواند ازطريق دل سپردن به مكانيسم كور و كر بازار و دست شستن از حمايت از نيروي كار كشور صورت پذيرد. بازار نمي تواند واقعيت را تحكيم كند. واقعيت در اقتصاد مجموعه اي از روندهاي تاريخي ، شرايط جهاني ، ساختار داخلي از يك سو و تلاش و خرد ارادي و مداخله گرانه از ديگر سو است. واقعيت ساخته مي شود ، اما آن چه تجربه جهاني و نياز اقتصاد كشور ما و از همه مهمتر استدلال هاي موثر و قوي نظري حكم مي كند بهترين مداخله در راستاي رشد توام با برابري ، همسازي توسعه اقتصادي يا عدالت اجتماعي و روش مردم گرايانه است. يارانه ها وحمايت ها بايد پيش از آن كه گونه اي سطحي يا با نيت حذف آن مورد بازنگري قرار گيرند، به طور ساختاري پشتيباني و بهينه سازي شوند و در پيوند با كل فرايند توسعه قرار گيرند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.