بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: محاسبه فقر و نابرابري در ايران بر اساس فقر مادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رويا طباطبايي يزدي , ساير آثار   فردريک ملک , ساير آثار  

شماره صفحه: 33 

شماره نشريه: 33 

نشريه داخلي: راهبرد 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نشريه مركز تحقيقات استراتژيك راهبرد شماره 33 پاييز 1383 معمولاٌ محاسبه فقر مطلق و همچنين خط فقر مطلق با محدوديتهايي كه ناشي از عدم دسترسي به داده هاي آماري دقيق و چگونگي انتخاب اقلام مورد نياز گروههاي كم درآمد است،مواجه مي باشد. از طرف ديگر فقر نسبي بيشتر از آنكه فقر را در جامعه تعيين نمايد ،نابرابري را نشان مي دهد . مقاله ((محاسبه فقر و نابرابري در ايران براساس فقر مادي)) به مفهوم ((فقر مادي )) پرداخته و جهت دادن آن ، با استفاده از آخرين نتايج بررسي بودجه خانوار مناطق شهري كشور در سال 1381، لوازم و تسهيلاتي را كه خانوارها درگروههاي درآمدي مورد استفاده قرار مي دهند، مورد محاسبه قرار داده است. نتايج اين بررسي مي تواند مورد استفاده برنامه ريزيان و سياستگذاران اقتصادي _ اجتماعي جهت رفعنيازهاي ضروري گروههاي كم درآمد ، تعيين ظرفيتهاي خانوار و همچنين محاسبه خط فقر مطلق استفاده نمود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.