بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت سقط عمدي در بيمارستان آيت ا.. طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سالهاي 1380 و 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرناز محمدزاده بيماريهاي زنان و زايمان , ساير آثار   معصومه فلاحيان دانشيار بيماريهاي زنان و زايمان , ساير آثار  

شماره صفحه: 190 

شماره نشريه: 32-9 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سقط عمدي,كورتاژ,پروستاگلاندين 

چكيده: زمينه : هدف اين مطالعه بررسي وضعيت سقط عمدي از نظر تكنيك اقدام به سقط ، عوارض پيامد آنبوده است. روشها : بدين منظور در مراجعين بعلت سقط به درمانگاه يا بخش زنان بيمارستان آيت ا.. طالقاني در صورت رضايت بيماران ، اقدام به مصاحبه و پر كردن پرسشنامه اي گرديد. در اين پرسشنامه علاوه بر تاريخچه مامايي و تنظيم خانواده در مورد روش ، عوارض پيامد سقط هايعمدي پرسشهايي مطرح گرديد. يافته ها : نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه 78 درصد زنان با تزريق پروستاگلاندين و 22 درصد با كورتاژ اقدام به سقط نموده اند با مصرف پروستاگلاندين عوارض عمومي و با كورتاژ، عوارض رحمي بيشتر است. پيامد حاملگي بعد از اقدام به سقط 3/41 درصد سقط ناقص ، 40 درصد سقط كامل و 7/18 درصد بدون تاثير روي حاملگي بوده است. نتيجه گيري : گر چه اكثر افراد با تزريق پروستاگلاندين اقدام به سقط مي نمايند ولي مصرف آن به تنهايي در كمتر از نيمي از موارد منجر به سقط كامل مي شود. از آنجاييكه مشكلات ناشياز اقدام و عوارض بعدي سقطهاي عمدي غير قابل انكار است، شناسايي و توجه به جنبه هايمختلف اين مسئله و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع يا كاهش مشكلات ناشي از آن ضروري است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.