بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تعيين مقدار سرب در ترياك به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كاميبز سلطاني نژاد سم شناسي , ساير آثار   منصور فريادي كارشناسي ارشد سم شناسي , ساير آثار   مريم اخگري سم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 176 

شماره نشريه: 32-9 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سرب,ترياك,طيف سنجي جذب اتمي شعله اي 

چكيده: زمينه: ناخالصي هاي موجود در مواد مخدر مي تواند باعث بروز يا تشديد علائم و نشانه هاي مسموميت حاد و مزمن ناشي از اين مواد گردد. سرب بعنوان يكي از ناخالص هاي يافت شده درترياك مي تواند سبب ايجاد مسموميت هاي حاد و مزمن در مصرف كنندگان ترياك گردد.از اين رو شناسايي و تعيين مقدار اين فلز سمي در نمونه هاي ترياك از نظر سم شناسي باليني و قانوني داراي اهميت است . هدف از اين مطالعه استفاده از روش طيف سنجي جذب اتميشعله اي جهت تعيين مقدار سرب در ترياك مي باشد. روشها: در اين مطالعه از روش هضم مرطوب به استفاده از اسيد نيتريك جهت آماده سازي نمونه هاي ترياك استفاده شد. بعد از رسم منحني استاندارد ، مقدار سرب در نمونه هاي ترياك توسط دستگاه طيف سنج جذب اتمي شعله اي اندازه گيري شد. سپس دقت در يك روز ، دقت در بين چند روز ، حداقل ميزان قابل اندازه گيري و حداقل ميزان قابل شناسايي در اين روشمورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها : در اين روش مي توان مقدار سرب موجود در ترياك را در محدوده غلظت هاي 5-40 ppm اندازه گيري نمود. ميزان دقت در يك روز و بين چند روز در اين روش به ترتيب 8/0 و 2/1 درصد بود. حداقل ميزان قابل اندازه گيري و حداقل ميزان قابل شناسايي در اين روش به ترتيب 5 ppm و 2 pmm بود. نتيجه گيري : از روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي بعنوان يك روش حساس ، دقيق و تكرار پذير جهت آناليز كمي سرب در نمونه هاي ترياك مي توان استفاده نمود. مجله پزشكي قانوني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.