بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عدم تحمل كيفر ، بررسي موارد ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني تهران در سال 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن توفيقي استاد دكتري تخصصي پزشکي قانوني , ساير آثار   محسن داداش پوراشكذري پزشكي قانوني , ساير آثار   محمد دليرراد پزشكي قانوني , ساير آثار   سيداميرحسين مهدوي پزشكي قانوني , ساير آثار  

شماره صفحه: 172 

شماره نشريه: 32-9 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: تحمل كيفر,شلاق,زندان,پزشكي قانوني 

چكيده: زمينه : در سيستم قضايي همه كشورها وجود دارند كه طبق آنها محكوم عليه در صورت بيماري ياعدم تونايي جسماني از برخي مجازاتها معاف مي گردد. در كشور ما نيز طبق قوانين متعالي اسلام مجازاتهايي از قبيل شلاق و زندان زماني اجرا مي گردند كه فاقد خطر جاني براي محكوم عليه باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسي دلايل و چگونگي صدور نظر كارشناسي عدم تحمل كيفر توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و موارد ارجاعي بوده است. روشها : 387 مورد ارجاعي جهت كارشناسي تحمل كيفر در تهران در سال 1381 مورد بررسي قرار گرفتند. براي هر يك از موارد ، پرسشنامه جداگانه اي شامل اطلاعات فردي ، نوع بيماري مورد ادعا ونتيجه معاينات باليني و آزمايشگاهي و نظريه نهايي صادر شده از سوي سازمانپزشكي قانوني كشور تكميل گرديد. يافته ها : حدود 80 درصد موارد مرد بودند. ميانگين سني حدود 43 سال بود. 4/58 درصد محكوم به زندان ، 5/39 درصد محكوم به تازيانه ½ درصد محكوم به هر دو مجازات شده بودند. اكثر زنان مرتكب جرايم منكراتي و اكثر مردان مرتكب جرايم مالي يا مواد مخدر شده بودند. طبق نظريات نهايي سازمان پزشكي قانوني ، 3/54 درصد تمام موارد قادر به تحمل مجازات تعيين شده نبودند. بيماري هاي قلبي - عروقي و كليوي علل اصلي موارد منجر به صدور نظريه عدم توانايي تحمل كيفر بودند. نتيجه گيري : بيش از نيمي از موارد ادعاي محكوم عليه در خصوص عدم توانايي تحمل كيفر صحت داشت وتوصيه مي شود پزشكان قانوني به دقت بيشتري به اين مساله بنگرند و از نتايج اين مطالعه در صدور نظريات كارشناسي آتي خود بهره گيرند. مجله پزشكي قانوني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.