بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اجساد مجهول الهويه فاسد و اسكلتي ارسالي به سازمان پزشكي قانوني تهران در 6 ماهه دوم سال 1379

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بشير نازپرور پزشكي قانوني , ساير آثار   فخرالدين تقدسي نژاد استاديار دكتري تخصصي پزشكي قانوني , ساير آثار   رزيتا مزيناني پزشكي قانوني , ساير آثار  

شماره صفحه: 168 

شماره نشريه: 32-9 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اجساد مجهول الهويه,فاسد,اسكلتي,تعيين هويت,فساد نعشي 

چكيده: زمينه : بخشي از اجساد ارسالي به سازمان پزشكي قانوني را اجساد مجهول الهويه فاسد اسلكتي تشكيل مي دهند. بديهي است علاوه بر تعيين علت مرگ ، نياز به شناسايي متوفي چه از لحاظ اجتماعي ، اخلاقي و چه از لحاظ اداري ، آماري و قانوني بسيار قابل اهميت است. ازآنجا كه پزشكان قانوني بعنوان بخشي از سيستم كارشناسي تعيين هويت محسوب مي شوند، دراين مقاله به بررسي هويت اجساد مجهول الهويه كه سخت ترين بخش تعيين هويت است پرداخته شده است. روشها : در اين مطالعه آينده نگر 176 جسد مجهول الهويه فاسد اسكلتي ارسالي به سازمان پزشكيقانوني در 6 ماهه دوم سال 79 مورد بررسي قرار گرفتند. 165 جسد مرد و 11 جسد زن بودند. يافته ها : بيشترين فراواني سني در دهه سوم (8/31 درصد ) و دهه چهارم (1/30 درصد )بود. حداقلسن اجساد بين 10 تا 20 سال بود. بيشترين راه شناسايي را در 1/37 درصد اجساد، خالكوبي و كمتري راه شناسايي را در 45/5 درصد اجساد، دندانها تشكيل دادند. علت مرگ 83 نفر(2/47 درصد) اعتياد به مواد مخدر وعوارض ناشي از آن بود و فقط 9 نفر (1/5 درصد) آنها شناسايي شدند. دومين علت مرگ (2/18 درصد) بيماري داخلي بود و بيشتر اين افراد درگيري كبدي و ريوي (با ظاهري معتادگونه ) داشتند. علت اصلي مرگ اين افراد هم اعتيادبه مواد مخدر بود. سومين علت مرگ در 2/14 درصد اجساد شكستگي جمجمه وخونريزي مغزي وعوارض ناشي از آن بود. نتيجه گيري :بيشتر اجساد مجهول الهويه متعلق به مردان بود. بيشتر بودن فراواني مردان مجهول الهويه نسبت به زنان مشابه به ساير مطالعات بود. وجود افراد معتاد در بيناجساد مجهول الهويه شايع است و بيشتر اين اجساد شناسايي نمي شوند. در واقع چون فردمعتاد بيماري داخلي و عوارض آن بود عمدتاً ظاهر بسيار آشفته و آلوده و معتادگونه داشتند و در بررسي هيستوپاتولوژيك درگيري كبدي به صورت هپاتيت مزمن و درگيري ريوي مشاهده شد. شك به اعتياد در اين موارد وجود داشت. مجله پزشكي قانوني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.