بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر در بروز خشونت خانگي و روشهاي مقابله با آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهرستان سمنان در سال 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): معصومه صابريان كارشناسي ارشد آموزش پرستاري , ساير آثار   الهه آتش نفس كارشناسي ارشد آموزش پرستاري , ساير آثار   بهناز بهنام استاديار روانشناسي , ساير آثار   شهلا حقيقت كارشناسي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 30 

شماره نشريه: 33-10 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: خشونت خانگي,روشهاي مقابله اي 

چكيده: زمينه : اكثر جوامع خشونت عليه زنان با علل متعدد وجود دارد و زنان راهكارهاي مختلفي را جهت مقابله با آن اتخاذ مي نمايند. اين تقحيق با هدف تعيين علل و عوامل خشونت و روشهاي مقابله اي آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهرستان سمنان انجام گرديد. روشها: طي يك پژوهش كيفي و با استفاده از روش بحث گروهي متمركز (FGD) ديدگاه زنان مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سمنان در مورد خشونت خانوادگي بررسي شد. حجمنمونه 120 نفر بود كه در 12 جلسه بحث 6 تا 12 نفره شركت نمودند . داده ها بر اساساهداف مطالعه ، كدگذاري و طبقه بندي شد و يافته هاي هر گروه از اطلاعات طبقه بندي شده مورد تفسير قرار گرفت. يافته ها : مهمترين عوامل مستعد كننده خشونت عليه زنان در خانواده ، از طرف زنان بدليل چشم وهم چشمي ، حاضر جوابي ، عدم تمكين در روابط جنسي با شوهر ، غرغر كردن و ايراد گيريبود. از طرف مردان ، بيكاري ، اعتياد ، دهن بيني و دخالت اطرافيان ، خود محوري ، پيروي از الگوهاي مردسالارانه ، غرور و لجبازي و تعدد زوجات بود. همچنين نمونه ها چندين روش مقابله اي ذكر نمودند. مقابله به مثل ، قهر به مدت طولاني ، ترك منزل مي توان جزو روشهاي مقابله اي غير موثر و غير كارآمد محسوب گردد. از سوي ديگر سكوت يكي ازطرفين ، صحبت و گفت گو پس از آرامش ، كمك و راهنمايي خواستن از بزرگان خانواده و مراجعه به مراكز مشاوره از روشهاي مقابله اي موثر و كارآمد معرفي گرديد. نتيجه گيري : كنترل فقر و اعتياد، مقابله با تجمل گرائي و تشويق فرهنگ ساده زيستي، اصلاح الگوهاي مرد سالارانه ، توجه بيشتر به حقوق زنان و رعايت آن از طرف مردان ،بالا بردن فرهنگ فردي و اجتماعي ، تقويت اعتقادات مذهبي و خداترسي مي تواند در زمينه كنترل خشونت در خانواده مفيد باشد. مجله پزشكي قانوني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.