بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي متوفيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر ارجاعي به مركز پزشكي قانوني تهران طي 5 سال (1381-1377)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريده خدابنده پزشكي قانوني و مسموميتها , ساير آثار   مهشيد افشار استاد پزشكي قانوني , ساير آثار   علي خدابنده استاديار خون و انكولوژي , ساير آثار  

شماره صفحه: 20 

شماره نشريه: 33-10 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: قاچاق مواد مخدر,بلع مواد مخدر,شيوع,مرگ و مير,ترياك 

چكيده: زمينه : هدف اين پژوهش بررسي حمل مواد مخدر به روش انباري (از راه حفرات و سوراخهاي بدن )و مرگ و مير ناشي از باز شدن و يا نشت آن در اجساد ارجاع شده به مركز پزشكي قانونيتهران طي پنج سال بود. روشها : 13 پرونده از كل پرونده هاي ارجاعي به سازمان ، مربوط به قربانيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر كه از بيمارستانها و نيروي انتظامي ارجاع شده بود و يا علت فوت نامعلوم بود بررسي شد. اطلاعات لازم همه گير شناسي و سبب شناسي مرگ و مير ناشي از بستههاي بلعيده شده مواد مخدر ، بوسيله پرسشنامه گردآوري گرديد. يافته ها : بيشترين ميزان مرگ و مير در مردان در گروه سني 20 تا 62 رخ داده بود. 5/46 درصد متوفيان متاهل ، 46/31 درصد بيكار ، 61/84 درصد با سابقه مثبت اعتياد ، 53/61 درصد دررده هاي بعدي مصرف قرار داشتند. محل قرار گيري مواد مخدر در 7/23 درصد متوفيان معده بود اما شايعترين محل (46/38 درصد) نامشص و در تمامي دستگاه گوارش بود. كم وزن ترين بسته 20 گرم و سنگين ترين بسته 1400 گرم بود. حداكثر تعداد بسته ها 60 عدد و حداقل يك بسته بود. تابلوي مرگ در 53/61 موارد نامعلوم و در 76/30 درصد موارد بلع بستههاي مواد بود. علت نهايي فوت در 92/76 درصد متوفيان مسموميت حاد ناشي باز شدن بستههاي مواد مخدر بود. نتيجه گيري : ترس از قانون ، نگراني از مراجعه به مراكز درماني ، در جريان قرار گرفتن نيروي انتظامي ، كم اطلاع بودن حاملين در مورد به خطر حمل مواد و عوارض ناشي از نشت آن و نيز عدم امكانات تشخيصي و درماني در تمام بيمارستانها باعث افزايش مرگ و مير ناشي ازروش انباري است. مجله پزشكي قانوني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.