بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مهاجرت بين استاني و باز - توزيع جمعيت در ايران طي سالهاي 75-1365

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مرتضي كشتكار كارشناسي ارشد جمعيت شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 21 

شماره نشريه: 42 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: سازمان ثبت احوال کشور 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مهاجرت بين استاني,باز- توزيع جمعيت,برون كوچان,درون كوچان 

چكيده: مهاجرت و باز - توزيع جمعيت در داخل كشور از مهمترين عواملي هستند كه سياستگذاران جامعه براي هدايت جمعيت به بخش هاي مختلف اقتصادي بايد به آنها توجه داشته باشند. دربررسي هاي دموگرافيك ، مطالعه تغييرات جمعيتي حاصل از مهاجرت امري ضروري ست، در اين مطالعه كوشش شده است تا ابتدا مهاجرتهاي بين استاني در فاصله سالهاي 1365 و 1375مورد بررسي قرار گيرد و سپس تاثير مهاجرت و افزايش طبيعي جمعيت در باز توزيع جمعيتدر اين دوره ،معين گردد. همچنين استانهاي مهاجرپذير و مهاجر فرست مشخص شده اند، تنها 6 استان كشور مهاجر پذير و بقيه استانها مهاجر فرست بوده اند . در مجموع طي سالهاي 1365 و 1375 مجموع قدر مطلق خالص مهاجرتهاي استانهاي كشور 1126534 نفر بوده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.