بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عدالت ،عدالت اجتماعي و اقتصاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): موسي غني نژاد استاديار دكتري تخصصي اقتصاد اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 9 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خلاصه عدالت اجتماعي يكي از مفاهيم اساسي هر گونه انديشه سياسي ، اجتماعي و اقتصادي است.يونانيان باستان براي اولين بار اين مفهوم را در چارچوب استدلالي مطرح كردند. آنهاعدالت را با مفهوم وضع طبيعي آرماني توضيح دادند. عدالت از نظر آنها قرار گرفتن هرچيز در وضع طبيعي آرماني خود است. ارسطو به دو شكل از عدالت در روابط اجتماعي انسان ها قائل شد: عدالت توزيعي و عدالت تعويضي . عدالت توزيعي به معناي تعيين سهم هر كس بر حسب منزلت و شايستگي و عدالت توزيعي ناظر بر برابري در مبادله است. انديشه سوبژكتيويستي مدرن در مفهوم عدالت تحول اساسي ايجاد كرد و آن را بر حسب كردار انساني تعريف نمود. اين جا عدالت بيرون از كردار عامدانه فردي معنايي ندارد و عملي عادلانهتلقي مي شود كه منطبق بر اصول و قواعد ناظر بر حفظ و صيانت از حقوق اساسي بشر باشد.اما در كنار اين مفهوم جديد از عدالت، مفهوم ديگري تحت عنوان عدالت اجتماعي نيز نزد برخي از انديشمندان دوران جديد مطرح شد كه در ظاهر شباهت زيادي با مفهوم قديمي عدالت توزيعي دارد اما در واقع متفاوت با آن است. عدالت توزيعي در رابطه " وضع طبيعي"افراد و گروه هاي نابرابر در چارچوب يكي جامعه سلسله مراتبي تعريف مي شد اما عدالتاجتماعي در انديشه مدرن همه افراد انساني برابر فرض مي كند و ناظر بر برابر كردن همه فرصت ها ، درآمد ها و ثروت هاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.