بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نظام مشاركت مردمي و حاشيه نشيني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: حاشيه نشينان گذشته,حاشيه نشينان جديد,مشاركت واقعي مردم حاشيه نشين 

چكيده: در سالهاي دهه 1950 دو گفتمان مهم اجتماعي يعني " حاشيه نشيني " و " مشاركت مردم" توجه نظريه پردازان مسايل توسعه را بيش از مباحث ديگر به خودمشغول ساخت هرچند مفهوممشاركت مردم در امور زندگي خويش به دورانهاي كهن باز مي گردد. ليكن همانگونه كه تغيير در ماهيت فيزيكي شهرها، گروههاي تازه واردي را ساكن حاشيه شهرها كه ، پس از آن نيز اختلال در كاركرد مديريت سياسي و اقتصادي شهرها، ناتواني در حفظ شهروندان طبقاتمتوسط و پايين و فقر شهري، موجب گسست اين اقشار از متن جامعه اصلي و پيدايش زيست حاشيه اي شد. همچنين رشد و پيچيدگي جوامع به " مشاركت مردم" ، مفهومي جديد بخشيد و آنرا از حوزه امور شخصي به عرصه هاي عمومي كشاند؛ زيرا برنامه ريزيهاي توسعه از بالابه انتظاراتي كه ازآن مي رفت تحقق نبخشيد و شكست طرحهاي توسعه اي به نبود مشاركت واقعي مردم در فرآيند طراحي و اجراي برنامه ها نسبت داده شد. تمركز اصلي اين مقاله بر چگونگي و شيوه مشاركت فعال مردم در مناطق حاشيه نشين است.پرسش هاي اساسي اين مطالعه را مي توان چنين خلاصه كرد: - باتوجه به رويكردهاي سياسي- اقتصادي كلان و فقر شهري و پذيرش حاشيه نشيني، راهكارهاي مددكاري و مهندسي اجتماعي در اين مناطق چيست؟ - در مناطق حاشيه نشين مشاركت فعال مردم بر كدام مباني استوار است؟ - اگر در گذشته تلاش جمعي برآن بود تاحاشيه نشينان در جامعه بزرگ ادغام شوند، هدفاز مشاركت واقعي مردم در مناطق حاشيه اي جديد چيست؟ - دشواريهاي اساسي و محدوديتهاي مشاركت مردم در اين مناطق كدامند؟  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.