بانك مشکلات اجتماعي ايران

كتاب

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


كتابها  


عنوان : بيمه درمان پايه:اصول کلي،ساختار و پوشش مقررات

تاريخ انتشار: 1384

نوع اثر:  

ناشر:

موضوعات مرتبط

مترجمين:  


مولفين:  

محل دستيابي:  

شابک:  

توضيحات: به نقل از فصلنامه تامين اجتماعي شماره 25 حسين زارع امروزه نياز جامعه و احساس تکليف دولتها به عنوان متوليان سلامت بيمه را در رديف مهمترين خواستهاي افراد و مسوليت و دولتها در بخش سلامت قرار داده است.نوع نگاه دولتها و مردم زماني شرکتهاي بيمه را بر آن داشت تا با هدف جبران هزينه هاي ناشي از بيماريها ديدگاه بيمه اي جبران غرامت را با ملزومات آن حاکم کنند و زماني با رويکرد حاکم برحفظ سرمايه هاي انساني دولتها و به دنبال آن شرکتهاي بيمه اي بر آن شدند تا با ديدگاه پيشگيرانه بيمه سلامت نگر را تعقيب کنند. تحولات فرهنگي جوامع که برخاسته از تحولات عظيم در رشد دانش تکنولوژي رشد جمعيت و دگرگوني ارزشهاست روحيه فردگرايي را به روحيه جمع گرايي تبديل کرده است.بيمه درمان نيز محصول اين تحول فرهنگي است به عبارت ديگر قبول تفکر گروه به جاي فرد و مشارکت همه براي سلامتي جامعه در اين رويکرد اصول بيمه بر فرايند مشارکت استوار است و صنعت بيمه چيزي بيش از آينده نگري فرد براي هزينه هايي است که احتمالا در اينده ي نامعلوم هر فردي با آن مواجه خواهد شد.اگر صنعت بيمه و بويژه بيمه سلامتي را در راستاي صنعت سلامت و به عنوان يکي از اجزاي تکميل کننده آن تلقي کنيم به لزوم طبقه بندي به عبارت بهتر سطوح بندي خدمات از بعد نياز نه از ديدگاه ارائه کنندگان خدمات معتقد خواهيم شد.در سطح بندي خدمات بيمه اي سطوحي به نام پايه وجود دارد که در آن با توجه به چهار اصل برابري توزيع و مشارکت جامعه هماهنگي بين بخشي و تکنولوژي مناسب بسته هاي خدمتي تعريف مي شود. کتاب حاضر در 11 فصل بيمه هاي درماني را با نگرش سلامت نگر از نظر پوشش خدمتي و نه سازماني در يک نظام سلامت به تصوير مي کشد.اين کتاب که با رويکرد آموزشي در بخش بيمه درمان پايه تنظيم شده به مواردي اشاره دارد که در کشورمان در بخش بيمه هاي بازرگاني وجود دارد.اختلافها و تناقضهاي بين بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي درماني اين سوال را مطرح مي کند که پوشش بيمه اي ذکر شده در کتاب در کدام بخش ارائه شود تا پاسخگوي نياز جامعه باشد.به همين دليل نويسنده ابتدا به بررسي ماهيت بيمه هاي درماني اجتماعي و خصوصي و اصلاحات موجود در بازارهاي بيمه هاي درماني را معرفي مي کند.در اين کتاب بسته هاي بيمه پايه در قالب بسته هاي بيمه مکمل بيان مي شود تا شکافهاي موجود بين نيازهاي افراد و آنچه در قالب پوشش هاي بيمه اي پايه ارائه مي شود راحت تر مقايسه شود.هر فصل کتاب با مقدمه کوتاهي آغاز مي شود و پس از ارائه مطالب مورد نظر پرسشهاي مربوط به آن فصل با عنوان خودآزمايي طرح مي شود .در پايان کتاب شرح واژه ها و اصطلاحات و فهرست منابع در دو بخش فارسي و انگليسي ارائه شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.