بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو براي عليرضا جزايري   
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقالات     نگاهي به نظريه هاي اجتماعي-فرهنگي در شكل گيري اختلالات رواني
    2     مقالات     ارتباط جنسي براي بقا :پيامد فرار دختران از منزل
    3     مقالات     نگاهي به وضعيت بازار مواد مخدر در ايران و ساير كشورها(2001-2000 م)
    4     مقالات     نگرش دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران درباره اعتياد
    5     مقالات     بررسي ديدگاههاي مداخله اي جديد در درمان سوء مصرف مواد
    6     مقالات     عوامل روانشناختي مرتبط با تجرد جانبازان مونث
    7     مقالات     بررسي توصيفي - تحليلي روي كردهاي پيش گيري از سوء مصرف مواد مخدر
    8     مقالات     روابط ساختاري عوامل روان‌شناختي خطرزا و حفاظت‌كننده مصرف مواد مخدر در نوجوانان
    9     مقالات     نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر نوجوانان
    10     مقالات     اثر مستقيم و غيرمستقيم خوداثرمندي اجتماعي در افسردگي نوجوانان
    11     مقالات     بررسي نقش استرس و سبكهاي شخصيتي اجتماع‌مداري و استقلال‌مداري در افسردگي
    12     مقالات     بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي ، اعتياد و نيمرخ رواني افراد معتاد در مقايسه با افراد غير معتاد
    13     تحقيقات     بررسي و تعيين معيارهاي آزمون در بيماريهاي رواني ((گزارش نهايي ))
    14     تحقيقات     اصلاح نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران نسبت به اعتياد ، معتاد و مواد مخدر - فاز اول : بررسي وضعيت موجود
    15     پايان نامه ها     بررسي مهارتهاي مقابله با استرس و ميزان استفاده از حمايت اجتماعي در افراد 15 تا 25 ساله اقدام كننده به خودكشي شهر ايلام
    16     پايان نامه ها     بررسي شيوع اختلال نقص توجه همراه بيش فعالي در بين دانش آموزان ابتدايي شهر سنندج
    17     پايان نامه ها     نقش تبليغات در تغيير نگرش دانش آموزان منطقه 16 تهران نسبت به اعتياد
    18     پايان نامه ها     اختلالات همراه با سو’ مصرف مواد در نوجوانان بررسي براي سرند اختلالات بيش فعالي و نقص توجه و سلوك - افسردگي -
    19     پايان نامه ها     بررسي و مقايسه ارتباط بين مولفه هاي شخصيتي و راهبرد هاي مقابله اي در معتادين به ترياك خود معرف36-30 ساله
    20     پايان نامه ها     بررسي نگرش كاركنان مراكز جامع توانبخشي بهزيستي استان تهران نسبت به وضعيت عوامل نامناسب درون سازماني (سياست و فرايند سازماني )و شدت استرس زدايي آنها

     2 |       تعداد 32 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.