بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو براي سيدرضا جواديان   
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقالات     هدف شناسي پديده خشونت در خانواده هاي داراي پدر معتاد در بررسي رابطه آن با نوع اعتياد ،سابقه جنائي ،وضعيت شغلي ،سني و تحصيلي
    2     مقالات     رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و راهبردهاي مقابله با استرس فرزندان
    3     مشخصات     جواديان سيدرضا

           تعداد 3 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.