بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو براي اعتياد خشونت عليه زنان آسيب شناسي خانواده كودكان بي و بد سرپرست   
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقالات     هدف شناسي پديده خشونت در خانواده هاي داراي پدر معتاد در بررسي رابطه آن با نوع اعتياد ،سابقه جنائي ،وضعيت شغلي ،سني و تحصيلي

           تعداد 1 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.