بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 5

  رديف   نام جدول   عنوان
    81     مقاله     توسعه اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت در ايران: 1385-1355
    82     پايان نامه     نقش هزينه هاي مسكن در تعيين خط فقر و سياستهاي فقر زدايي
    83     پايان نامه     تعيين اثرات سياست توزيع مجدد درآمد بر ساختار اقتصاد ايران (با استفاده از روش داده - ستانده)
    84     پايان نامه     تغييرات توزيع درآمد در اثر اعمال ماليات بر ارزش افزوده
    85     پايان نامه     بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران
    86     پايان نامه     تحليل و بررسي فقر (مطلق و ذهني) در استان كرمان
    87     پايان نامه     اثر سياست هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد (در اقتصاد ايران 1372-1338)
    88     پايان نامه     بررسي وضعيت توزيع درآمد و رابطه آن با تغييرات درآمد سرانه در استان خوزستان طي دوره 75-1363
    89     پايان نامه     تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران اثرپذيري آن از نابرابري درآمدي
    90     پايان نامه     مقايسه ميزان نابرابري فرصتهاي آموزشي بين مناطق آموزشي گيلان در دوره تحصيلي متوسطه عمومي طي سالهاي تحصيلي 1371-1370،1367-1366
    91     پايان نامه     نابرابري اجتماعي و سرمايه فرهنگي
    92     پايان نامه     آموزش و اميد به تحرك اجتماعي پژوهشي در دبيرستان هاي پسرانه تهران پيرامون نابرابري آموزشي
    93     پايان نامه     بررسي آثار متقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
    94     پايان نامه     بر آورد الگوي نابرابري هزينه و منحني انگل دراستان گيلان
    95     پايان نامه     بررسي تاثير عامل اقتصادي و تشديد نابرابري طبقاتي جامعه شهري در بروز انقلاب اسلامي ايران
    96     پايان نامه     بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران
    97     پايان نامه     بررسي تطبيقي توزيع درامد در ايران و استان اصفهان در سالهاي 56 و 70-72
    98     پايان نامه     بررسي شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در استان خراسان (1375-1368)
    99     پايان نامه     بررسي ديدگاههاي امام خميني و دكتر شريعتي در باره نابرابري اجتماعي
    100     پايان نامه     بررسي رابطه نابرابري و توزيع درآمد تعيين نرخ تعادلي ماليات در يك مدل اقتصاد سياسي

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |       تعداد 131 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.