بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 5

  رديف   نام جدول   عنوان
    81     مقاله     فقر و سرمايه اجتماعي
    82     مقاله     تأثير سياست‌‌هاي مالي و تکانه‌هاي قيمت بنزين بر توزيع درآمد و رفاه در ايران
    83     مقاله     اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري در ايران (1384-1375)
    84     مقاله     بازسازي معنائي پيامدهاي تغييرات اقتصادي در منطقه اورامان تخت كردستان ايران: ارائه يك نظريه زمينه‌اي
    85     مقاله     آمايش سرزمين و توسعه ي پايدار روستايي با رويکرد گردشگري
    86     کتاب     اقتصاد خرد (رفتار مصرف‌كننده - كردار توليدكننده - بازارهاي فروش
    87     کتاب     اقتصاد كلان - اصول و سياست‌ها
    88     کتاب     مسائل اجتماعي ايران (مجموعه مقالات)
    89     پايان نامه     بررسي روشهاي كاهش هزينه ها در مبادي ورودي (با تاكيد بر بنادر)
    90     پايان نامه     تعيين اثرات سياست توزيع مجدد درآمد بر ساختار اقتصاد ايران (با استفاده از روش داده - ستانده)
    91     پايان نامه     تغييرات توزيع درآمد در اثر اعمال ماليات بر ارزش افزوده
    92     پايان نامه     بررسي اثر تغيير درآمد پولي و واقعي بر مخارج خانوار در گروههاي درآمدي با استفاده از سيستمهاي معادلات تقاضا
    93     پايان نامه     بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران
    94     پايان نامه     اثر سياست هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد (در اقتصاد ايران 1372-1338)
    95     پايان نامه     بررسي وضعيت توزيع درآمد و رابطه آن با تغييرات درآمد سرانه در استان خوزستان طي دوره 75-1363
    96     پايان نامه     بررسي تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي بر اعتياد معتادان مركز بازپروري كرمان
    97     پايان نامه     تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق (شهرستان- شهري-روستايي)استان آذربايجان غربي
    98     پايان نامه     بررسي عوامل تعيين كننده سطح وصول ماليات در اقتصاد ايران
    99     پايان نامه     بررسي تابع تقاضاي انرژي در ايران (با استفاده از روش اقتصاد سنجي همبستگي متقابل)
    100     پايان نامه     ماليات تورمي و اقتصاد بخش عمومي ايران

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |       تعداد 197 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.