بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     مقاله     بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي و رفاهي سالمندان در ايران بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي و رفاهي سالمندان در ايران
    62     پايان نامه     تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران و اثر پذيري آن از نابرابري درآمدي
    63     پايان نامه     بررسي مسايل رفاهي و بهداشتي كارگران ايران
    64     پايان نامه     اقتصاد رفاه
    65     پايان نامه     مطالعه اي در زمينه رفاه كارگران در رابطه با دستمزد
    66     پايان نامه     تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران اثرپذيري آن از نابرابري درآمدي
    67     پايان نامه     مسائل رفاه اجتماعي ايران
    68     پايان نامه     برنامه پروژه نهائي مركز رفاه خانواده
    69     تحقيق     بررسي و شناخت عوامل موثر بر مشاركت روستاييان در طرحهاي رفاه اجتماعي (مورد روستا مهد) (كاربردي )
    70     تحقيق     بررسي روند خدمات رفاهي در ايران
    71     تحقيق     بررسي تطبيقي برنامه هاي رفاه اجتماعي قبل از انقلاب ، از منظر برنامه ريزي اجتماعي
    72     تحقيق     طراحي نظام جامع رفاه اجتماعي در ايران
    73     تحقيق     تدوين آئين نامه روش لايه بندي خدمات و تعيين بسته هاي خدماتي در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه
    74     تحقيق     بررسي زمينه هاي نظام رفاه اجتماعي كشور به كاركرد مددكاران اجتماعي22

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 74 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.