بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     پايان نامه     اطفال بزهكار و رابطه آن با مواد مخدر
    62     پايان نامه     بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت مراجعين به مراکز دولتي ومقايسه ان با مراکز خصوصي درمان اعتياد در استان کردستان در سال 1383
    63     پايان نامه     بررسي ويژگي هاي فردي محافظت كننده در برابر عود اعتياد در معتادان گمنام(NA)شهرستان شيراز
    64     پايان نامه     بررسي عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با عود اعتياد در معتادين مراجعه كننده به مركز درمان و بازتواني سرپايي معتادين شهرستان ابر كوه(استان يزد)
    65     پايان نامه     عوامل پيش رواني - اجتماعي مصرف مواد نوجوانان : دلالتهاي آن در پيشگيري و درمان
    66     پايان نامه     بررسي رابطه بين نحوه حل بحران هويت حل بحران هويت و اعتياد در معتادين خود معرف
    67     تحقيق     ارزيابي عملكرد مراكز بازپروري معتادين (مركز بازپروري قرچك)
    68     تحقيق     بررسي تاثير آموزش بر خانواده معتادين جهت پيشگيري از بازگشت مجدد به اعتياد
    69     تحقيق     بررسي اعتياد و بازپروري معتادان
    70     تحقيق     بررسي نقش دو مرکز زيانکاهي تهران و کرمانشاه در بهبود وضعيت فردي و اجتماعي معتادان مراجع به مرکز
    71     تحقيق     تحليل هزينه فايده استراتژي درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 71 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.