بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     مقاله     اعتياد پاييز جواني
    62     مقاله     بررسي علل فرهنگي - اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر
    63     مقاله     با تو هستم پدر، با تو
    64     مقاله     مقايسه متادون و گياه Trachysperman Copficum بر نشانگان قطع مرفين
    65     مقاله     بررسي مسائل پزشكي قانوني در ارتباط با معتادين به مواد مخدر
    66     مقاله     مروري بر ايدز و بررسي آن در معتادان تزريقي
    67     مقاله     اقدامات روانشناختي و اجتماعي براي درمان اعتياد
    68     مقاله     جايگاه سازمانهاي غير دولتي و جمعيتهاي مشاركتي در برنامه هاي پيشگيري از اعتياد
    69     مقاله     انواع مواد مخدر و آثار آنها
    70     مقاله     شيوه هاي موثر تغيير نگرش در درمان اعتياد به مواد مخدر
    71     مقاله     معتادان گمنام
    72     مقاله     گزارش يك مورد حاملهاي انساني
    73     مقاله     تحليلي بر دستاوردهاي اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران خرداد 1381 (در بخش اعتياد مواد مخدر)
    74     مقاله     گزارش مختصر اجراي طرح آگاهسازي جامعه درباره اعتياد در منطقه شميرانات سال 80-1378
    75     مقاله     آثار مصرف كوكائين و ماري جوانا بر ازدواج و پايداري ازدواج
    76     مقاله     بررسي فراواني انواع اختلالات رواني در همسران مردان معتاد مراجعه كننده به دفتر پذيرش معتادين خود معرف شهرستان خرم آباد
    77     مقاله     درمان به عنوان راهبرد كاهش تقاضا و لزوم احداث مراكز درماني اعتياد
    78     مقاله     شيوه هاي موثر تغيير نگرش در درمان اعتياد به مواد مخدر
    79     مقاله     مواد مخدر: مراقبت يا مجازات؟
    80     مقاله     بررسي اثر مورفين بر روي سلولهاي سيستم تنفسي

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |       تعداد 365 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.