بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     پايان نامه     تهيه يك الگوي مداخله اي بر اساس رويكرد يكپارچه گزاري روان درماني گروهي و آزمون ميزان اثربخشي آن در درمان وابستگي به مواد مخدر و افزايش سلامت روان در معتادان زنداني مرد
    42     پايان نامه     بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي معتادين به مواد مخدر و افراد عادي
    43     پايان نامه     بررسي و مقايسه باورهاي غير منطقي ، منبع كنترل و شيوه هاي مقابله اي جوانان معتاد و عادي استان بوشهر و ارائه راهبردهاي جهت بازپروري معتادان
    44     پايان نامه     بررسي عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با عود اعتياد در معتادين مراجعه كننده به مركز درمان و بازتواني سرپايي معتادين شهرستان ابر كوه(استان يزد)
    45     تحقيق     بررسي ويژه گيهاي فردي، خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي جوانان مبتلا به اعتياد بين سنين 25-18 سال در ندامتگاههاي استان خوزستان سال 80-1379
    46     تحقيق     بررسي ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي زنان معتاد بازداشتي در تهران 1373
    47     تحقيق     بررسي عوامل اجتماعي و رواني موثر در ايجاد اعتياد و عوارض رواني و اجتماعي
    48     تحقيق     مقايسه نتايجMMPI در زندانيان معتاد و غير معتاد ندامتگاه زاهدان در سال 79
    49     تحقيق     بررسي عوامل عيني و مداخله پذير تاب آوري در برابر وابستگي به مواد ( اعتياد ) در پسران مردان وابسته و غير وابسته به مواد
    50     تحقيق     بررسي نقش درمان يکپارچه نگر بر بهبود ادراک خود بزهکاران معتاد بر اساس ارتقاء سطح ادراک خود
    51     تحقيق     بررسي مقايسه‎اي اختلالات رواني و كيفيت زندگي در افراد معتاد مبتلا به ايدز، معتاد غير مبتلا به ايدز، غير معتاد مبتلا به ايدز و سالم
    52     تحقيق     ساخت و استانداردسازي پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و رابطه آن با مولفه هاي فردي و خانوادگي در بين دانش آموزان سال سوم راهنمايي و مقطع متوسطه سراسر کشور

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 52 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.