بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     مقاله     اعتياد راهبردهايي براي پيشگيري و درمان
    42     مقاله     مروري تحليلي بر گزارش آماري واحدهاي پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف كشور در سال 1378
    43     مقاله     بررسي راهكارهاي ارتقاي سلامت بيمه شدگان
    44     مقاله     بررسي ديدگاههاي مداخله اي جديد در درمان سوء مصرف مواد
    45     مقاله     مقايسه اتخاذ شيوه هاي كنار آمدن در معتادان گمنام (NA) و افراد وابسته به مواد
    46     مقاله     بازپروري - برگزيده از پژوهشي درباره اثر اعتياد بر كاركرد خانواده
    47     مقاله     مراحل و فرايندهاي بهبود افراد معتاد در روان درماني
    48     مقاله     مصاحبه ي انگيزشي در درمان سوئ مصرف مواد مخدر
    49     مقاله     رويكردي تجربي و كاربردي در ترك اعتياد
    50     مقاله     مقياس برابري
    51     مقاله     بررسي‌ اثر بكلوفن‌ در سم‌زدايي‌ بيماران‌وابسته‌ به‌ ترياك‌
    52     مقاله     بررسي علل اعتياد به مواد تغيير دهنده خلق و رفتار و روشهاي موثر و كارآمد مشاوره اعتياد
    53     مقاله     درمان چند وجهي ( زيستي ، رواني ، اجتماعي ) سوء مصرف كنندگان هروئين
    54     مقاله     ساز و کارهاي اندازه گيري عملکرد در بخش مراقبت از سلامت
    55     مقاله     تحليل فضايي شاخص‌هاي توسعه خدمات بهداشت و درمان
    56     کتاب     بيمه درمان پايه:اصول کلي،ساختار و پوشش مقررات
    57     پايان نامه     مقايسه ميزان رضايتمندي از مراكز اجتماعي درمان مواد در دو مركز تهران و گرگان
    58     پايان نامه     بررسي عوامل موثر در عود يا بازگشت مجدد معتادين خود معرف در سه ماهه اول سال 82
    59     پايان نامه     تهيه يك الگوي مداخله اي بر اساس رويكرد يكپارچه گزاري روان درماني گروهي و آزمون ميزان اثربخشي آن در درمان وابستگي به مواد مخدر و افزايش سلامت روان در معتادان زنداني مرد
    60     پايان نامه     بررسي رابطه بين نگرش فرد نسبت به مواد مخدر با ميزان بازگشت مجدد به سوء مصرف مواد مخدر

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 71 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.