بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     تحقيق     بررسي علل فقر و توسعه نيافتگي ساكنان روستايي شهرستان لردگان
    42     تحقيق     تعريف و محاسبه خط فقر در ايران
    43     تحقيق     بررسي پويش فقر در ايران (با تحليل و پيشنهاد اصلاح طرح هزينه - درآمد خانواده )
    44     تحقيق     بررسي پويش فقر در ايران ( پيوست 2: ماخذ شناسي فقر در ايران )

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 44 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.