بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     پايان نامه     جمعيت اشتغال و توزيع درآمد ( با تكيه بر ايران )
    42     تحقيق     روند فقر و توزيع درآمد و تعيين اقشار لازم الحمايه بر حسب خصوصيت اجتماعي و اقتصادي خانوارها
    43     تحقيق     تحقيق پيرامون بررسي نقش اشتغال زائي و توزيع درآمد در صنعت فرش دستباف در استانهاي اصفهان و آذربايجان شرقي
    44     تحقيق     بررسي ساختار نابرابري هاي اجتماعي - اقتصادي شهرستان كاشمر
    45     تحقيق     تحليل تحقيقات انجام شده در زمينه قشرها و نابرابريهاي اجتماعي
    46     تحقيق     تحليل مقايسه اي نابرابري توزيع درآمد در استان قم و كل كشور
    47     تحقيق     تاثير سياست هاي پولي بر فقر و توزيع درآمد (مطالعه موردي اقتصادي ايران )

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 47 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.