بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     پايان نامه     تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سال هاي اول دبيرستان
    42     پايان نامه     بررسي رابطه بين پايگاه اقتصادي - اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال چهارم نظري تهران
    43     پايان نامه     بررسي عوامل موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي
    44     پايان نامه     بررسي تاثير قشر اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي بر پايه برخي از متغيرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
    45     پايان نامه     بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمايي شهر گنبد كاووس در سال تحصيلي 77-76
    46     پايان نامه     بررسي برخي عوامل اجتماعي و رواني موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني در شهر تبريز
    47     پايان نامه     قشر بندي اجتماعي در مدارس دولتي دو غير دولتي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان
    48     پايان نامه     آموزش و اميد به تحرك اجتماعي (پژوهشي در دبيرستان هاي پسرانه تهران پيرامون نابرابري آموزشي )
    49     پايان نامه     بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خود پنداري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
    50     پايان نامه     بررسي تاثير زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي و موفقيت تحصيلي بر گرايشات شغلي
    51     پايان نامه     بررسي نظر دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان ميبد در رابطه با عوامل مرتبط با دبير موثر بر افت تحصيلي
    52     پايان نامه     بررسي ميزان اميد دانش آموزان دوره متوسطه (پايه دوم و سوم)شهرستان نجف اباد در سال تحصيلي 1385-1386
    53     پايان نامه     بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي لاله هاي انقلاب شهرستان حيدريه

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 53 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.