بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     تحقيق     بررسي روند آسيبهاي اجتماعي شايع و شيوه هاي كنترل آن - مجموعه طرحهاي كاهش جرم جوان در صحنه عمل - طراحي يك پروژه موفق پيشگيري از جرم
    22     تحقيق     شناسايي و اولويت بندي آسيبهاي اجتماعي شايع در مناطق روستايي
    23     تحقيق     بررسي خلاهاي قانوني در پيشگيري از بزهكاري و بزه ديدگي اطفال با نگاهي به اسناد ملل متحد
    24     تحقيق     طرح و بررسي نقش وسايل ارتباط جمعي در پيشگيري از وقوع بزهكاري
    25     تحقيق     بررسي‌ عوامل‌ موثر بر ميزان‌ آگاهي‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ سوءمصرف‌ مواد مخدر در شهر رشت
    26     تحقيق     تدوين الگوي پيشگيري براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران
    27     تحقيق     رابطة نگرش نسبت به مصرف مواد و عوامل پيش بين آن در دختران مقطع دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي 86-85
    28     تحقيق     پيشگيري از اعتياد در خانواده
    29     تحقيق     تهيه بسته اموزشي راهنماي پيشگيري از اعتياد مبتني بر اجتماعات كوچك

قبلي     1 |       تعداد 29 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.