بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     پايان نامه     بررسي ارتباط بين شرايط اجتماعي،اقتصادي و نيازهاي توانبخشي معلولين در استان ايلام
    22     پايان نامه     بررسي علل اجتماعي ارتكاب جرم از ديدگاه مددكاري اجتماعي در زندان اصفهان
    23     پايان نامه     بررسي ويژگيهاي مطلوب (شخصي ، مهارتي ، اجتماعي ) مددكاران ترويجي زن از ديدگاه آموزشگران و مروجين استان گيلان
    24     پايان نامه     بررسي رابطه فرسودگي شغلي با وضعيت حمايت هاي اجتماعي دريافتي در مددکارن اجتماعي شاغل در سازمان بهزيستي شهر تهران در سال 84
    25     تحقيق     بررسي عوامل موثر در كيفيت آموزش كارورزي در رشته مددكاري اجتماعي
    26     تحقيق     مددكاري اجتماعي در ايران و چند كشور جهان
    27     تحقيق     بررسي زمينه هاي نظام رفاه اجتماعي كشور به كاركرد مددكاران اجتماعي22
    28     تحقيق     عوامل مؤثر بر استفاده ي مددکاران اجتماعي از امکانات محلي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر تهران

قبلي     1 |       تعداد 28 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.