بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     تحقيق     بررسي عوامل موثر بر قتل عمد در ميان زنان زنداني شهر تهران در سال 1380
    22     تحقيق     شيوه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
    23     تحقيق     حادثه پاكدشت علل وزمينه هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي
    24     تحقيق     عوامل مؤثر بر استفاده ي مددکاران اجتماعي از امکانات محلي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر تهران

قبلي     1 |       تعداد 24 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.