بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     پايان نامه     سابقه زندان در ايران و اصول زندانها
    22     پايان نامه     كيفر شناسي و حقوق زندانيان
    23     پايان نامه     شناخت وضعيت و مشخصات مجرمين محبوس در زندانهاي شهر تهران و تبيين عوامل موثر بر ارتكاب جرم آنان
    24     پايان نامه     بررسي عوامل موثر بر اعتياد زندانيان معتاد در زندان شهرستان مهاباد
    25     پايان نامه     کيفيت زندگي و عوامل موثر برآن در مدد جويان مرد زندانهاي استان تهران در سال 1385
    26     پايان نامه     بررسي عوامل بازگشت مجدد به زندان در استان کرمانشاه
    27     تحقيق     بررسي توصيفي وضعيت اجتماعي زنان زنداني و بزهكار استان اصفهان
    28     تحقيق     عوامل موثر بر شيوع اعتياد و تاثير آن بر خانواده هاي دستگيرشدگان زندان عادل آباد شيراز
    29     تحقيق     بررسي وضعيت زنان زنداني در استان مازندران
    30     تحقيق     بررسي جرايم و علل گرايش به كجروي هاي اجتماعي در بين زنان زنداني استان همدان
    31     تحقيق     بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي زنان سارقه ندامتگاه قصر
    32     تحقيق     برررسي وضعيت و نيازهاي جسمي ، اجتماعي و رواني كودكان خارج شده از زندان
    33     تحقيق     مباني و فرآيند - طرح پژوهشي - راهكارهاي جايگزين مجازاتها و زندان
    34     تحقيق     مجازاتهاي جايگزين و زندان نظري و گذري بر قوانين جزايي از مشروطيت تا سال 1381
    35     تحقيق     مجازاتهاي جايگزين و زندان جلد 1- بايد و نبايدها
    36     تحقيق     بررسي عوامل موثر بر قتل عمد در ميان زنان زنداني شهر تهران در سال 1380
    37     تحقيق     بررسي ميزان اختلالات رواني بين زندانيان و مقايسه آن با افراد عادي
    38     تحقيق     مقايسه نتايجMMPI در زندانيان معتاد و غير معتاد ندامتگاه زاهدان در سال 79
    39     تحقيق     مجازات هاي جايگزين و زندان(جلد چهارم تا دهم)

قبلي     1 |       تعداد 39 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.