بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     مقاله     سير تحول مفهوم رفاه اجتماعي
    22     مقاله     سرمايه اجتماعي و اهداف رفاه اجتماعي:بررسي و نقد نظريه ها
    23     مقاله     نقش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي براي رفاه اجتماعات محلي
    24     مقاله     سرمايه اجتماعي و خانواده
    25     مقاله     سياست سلامت در چارچوب رفاه اجتماعي
    26     مقاله     جايگاه اشتغال در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
    27     مقاله     گزينه هاي پيشنهادي براي ساماندهي نظام تامين اجتماعي
    28     مقاله     الگوي پيشنهادي براي ساختار مديريت نظام رفاه اجتماعي در ايران
    29     مقاله     نقد لايحه ((ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور ))
    30     مقاله     نقدي بر لايحه ساختار سازماني نظام رفاه و تامين اجتماعي كشور
    31     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي سوالات و پاسخ ها
    32     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه كميته امداد ، سوالات و پاسخ ها
    33     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، سوالات و پاسخ ها
    34     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : بخشي يا فرابخشي
    35     مقاله     چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
    36     مقاله     كاربرد رگرسيون چندك در شناسايي شكل توزيع رفاه مورد انتظار جوانان
    37     مقاله     بررسي تطبيقي بيمه اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد در شش كشور اروپايي ، تركيه و ايران
    38     مقاله     دولت و بحران رفاه و توسعه
    39     مقاله     ارزيابي پاراديمي رفاه اجتماعي و مشكلات ساختاري آن در ايران
    40     مقاله     رفاه اجتماعي و توسعه پايدار

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 74 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.