بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     مقاله     اندازه‌گيري شدت فقر در ايران: كاربرد شاخص SST
    22     مقاله     فقر در ايران طي سال‌هاي1383-1368
    23     مقاله     شاخص‌‌هاي فقر و تغييرات رفاهي خانوارهاي روستايي
    24     مقاله     معيار خط ثروت براي خانوارهاي ايراني
    25     مقاله     مقايسه چند ويژگي اجتماعي-اقتصادي خانوارهاي فقير و غير فقير
    26     مقاله     فقر و سرمايه اجتماعي در جامعه روستايي
    27     مقاله     فقر و سرمايه اجتماعي
    28     مقاله     عوامل مؤثر بر فقر با استفاده از شبکه‌هاي بيزي
    29     مقاله     اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري در ايران (1384-1375)
    30     مقاله     خط فقر در استان سمنان طي برنامه‌هاي توسعه (1383-1368)
    31     پايان نامه     نقش هزينه هاي مسكن در تعيين خط فقر و سياستهاي فقر زدايي
    32     پايان نامه     تحليل و بررسي فقر (مطلق و ذهني) در استان كرمان
    33     پايان نامه     بررسي رابطه از هم گسيختگي خانواده، فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر
    34     پايان نامه     نقش هزينه‌هاي مسكن در تعيين خط فقر و سياست‌هاي فقرزدايي
    35     پايان نامه     بررسي ماهيت فقر روستايي در ايران
    36     پايان نامه     بررسي روند فقر اقتصادي در جامعه روستائي ايران
    37     پايان نامه     بررسي ريشه هاي فقر و آثار آن در ايران
    38     پايان نامه     تحليل و بررسي فقر (مطلق و ذهني ) در استان كرمان
    39     تحقيق     روند فقر و توزيع درآمد و تعيين اقشار لازم الحمايه بر حسب خصوصيت اجتماعي و اقتصادي خانوارها
    40     تحقيق     سنجش فقر و آسيب پذيري روستايي در مناطق روستايي استان قزوين

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 44 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.