بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     پايان نامه     بررسي وضعيت توزيع درآمد در استان مازندران و مقايسه آن با كل كشور
    22     پايان نامه     تعيين اثرات سياست توزيع مجدد درآمد بر ساختار اقتصاد ايران (با استفاده از روش داده - ستانده)
    23     پايان نامه     تغييرات توزيع درآمد در اثر اعمال ماليات بر ارزش افزوده
    24     پايان نامه     بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران
    25     پايان نامه     اثر سياست هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد (در اقتصاد ايران 1372-1338)
    26     پايان نامه     بررسي وضعيت توزيع درآمد و رابطه آن با تغييرات درآمد سرانه در استان خوزستان طي دوره 75-1363
    27     پايان نامه     بررسي تاثير برخي از متغيرهاي عمده سياست اجتماعي بر توزيع درأمد در ايران 1373-1350
    28     پايان نامه     تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران اثرپذيري آن از نابرابري درآمدي
    29     پايان نامه     بر آورد الگوي نابرابري هزينه و منحني انگل دراستان گيلان
    30     پايان نامه     بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران
    31     پايان نامه     بررسي تطبيقي توزيع درامد در ايران و استان اصفهان در سالهاي 56 و 70-72
    32     پايان نامه     بررسي شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در استان خراسان (1375-1368)
    33     پايان نامه     بررسي رابطه نابرابري و توزيع درآمد تعيين نرخ تعادلي ماليات در يك مدل اقتصاد سياسي
    34     پايان نامه     بررسي و تحليل نابرابري اقتصادي بخشي بر توزيع درآمد در ايران
    35     پايان نامه     تاثير سياستهاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد ،مطالعه موردي اقتصاد ايران طي دوره 1347- 69
    36     پايان نامه     تمركز ثروت از ديدگاه اسلام
    37     پايان نامه     عوامل موثر بر درك مردم از عدالت و رابطه آن با برابري (نابرابري) مطالعه موردي شهر مشهد
    38     پايان نامه     قشربندي اجتماعي در قرآن كريم - بر اساس مطالعه تطبيقي تفسير الميزان و نمونه
    39     پايان نامه     ملاحظاتي پيرامون ابزار ها و سياستهاي توزان ثروت در سيستم اقتصادي اسلام
    40     پايان نامه     فضا و نابرابري اجتماعي :مطالعه جدايي گزيني فضايي وتمركز فقر در محله هاي مسكوني تهران

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 47 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.