بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     پايان نامه     بررسي علل ترك تحصيل و افت تحصيلي نوجوانان شبانه روزي هاي استان خراسان 82-80
    22     پايان نامه     بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان دختر در سال اول مقطع متوسط ناحيه يك مشهد-سال تحصيلي 81-1380
    23     پايان نامه     بررسي رابطه عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع سوم متوسطه 18 تهران
    24     پايان نامه     بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دوره (روزانه)مددكاري از رشته تحصيلي خود در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
    25     پايان نامه     تاثير مراكز حرفه آموزي در آموزش معلولين ذهني
    26     پايان نامه     بررسي تاثير تحصيلات والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان دختر دوره راهنمايي
    27     پايان نامه     بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد باهنر گرمي
    28     پايان نامه     مقايسه رفتارهاي خشونت آميز بين دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان مدارس دولتي و غير انتفاعي آموزش و پرورش تهران
    29     پايان نامه     بررسي رفتار والدين و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
    30     پايان نامه     بررسي تأثير عدم حضور پدر بر وضعيت افت و ترك تحصيل دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان تحت حمايت مجتمع خدمات بهزيستي شهيد پاليزكاران وابسته به سازمان بهزيستي استان خراسان
    31     پايان نامه     بررسي نحوه تنبيه در دبيرستان هاي دختران قم
    32     پايان نامه     آموزش و اميد به تحرك اجتماعي پژوهشي در دبيرستان هاي پسرانه تهران پيرامون نابرابري آموزشي
    33     پايان نامه     بررسي روند نابرابريهاي اجتماعي در آموزش و پرورش ايران
    34     پايان نامه     بررسي ميزان نابرابري فرصت هاي آموزش در استان خراسان طي سالهاي برنامه اول دولت (1368-13729)
    35     پايان نامه     بررسي ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي ،با سابقه شكست تحصيلي
    36     پايان نامه     تبيين رابطه بين آموزش و محروميت اجتماعي (مطالعه موردي منطقه 20 تهران - شهرري )
    37     پايان نامه     بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران (دانشكده فني )
    38     پايان نامه     بررسي وضعيت (فردي ، خانوادگي ، تحصيلي ) دانشجويان و تاثير آن بر انتخاب رشته و شهر تحصيلي
    39     پايان نامه     بررسي رابطه رشته تحصيلي فرزندان صاحبان مشاغل علمي - تخصصي (استادان دانشگاه ) با رشته تحصيلي خود آنها
    40     پايان نامه     بررسي تاثير قشر بندي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي ( در ميان دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر زنجان)

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 53 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.