بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     مقايسه ويژگيهاي خلقي و ادراكي در كودكان با والدين معتاد و كودكان با والدين غير معتاد با استفاده از آزمونهاي تصوير آدمك گوديناف و آزمون پيشرفته ادراكي - بينايي فراستيگ
    2     مقاله     پژوهشي پيرامون مشكلات رواني - اجتماعي نوجوانان ((پدر معتاد))
    3     مقاله     كودكان پدر معتاد
    4     مقاله     بررسي سياستهاي اجتماعي پيرامون كودكان والدين معتاد
    5     مقاله     هدف شناسي پديده خشونت در خانواده هاي داراي پدر معتاد در بررسي رابطه آن با نوع اعتياد ،سابقه جنائي ،وضعيت شغلي ،سني و تحصيلي
    6     مقاله     كودكاني كه به واسطه ايدز يتيم شده اند
    7     مقاله     شناسايي اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدر معتاد
    8     پايان نامه     بررسي وضعيت موجود خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش مجتمع شهيد كياني در سه ماهه آخر سال 1373
    9     پايان نامه     بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش مركز حمايتي شهيد گارسچي
    10     پايان نامه     بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست مستمري بگير مجتمع حمايتي آيت ا... سعيدي
    11     پايان نامه     بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناسي کودکان داراي پدران معتاد و كودكان داراي پدران غير معتاد
    12     پايان نامه     بررسي وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست مستمري بگير مجتمع حمايتي آيت الله سعيدي
    13     پايان نامه     ارزشيابي طرح جداسازي دانش آموزاني كه والدين آنها واجد صلاحيت نيستند "معتاد " در مجتمع شبانه روزي كميته امداد امام خميني (ره) قوچان
    14     تحقيق     بررسي مفهوم و پديده بي سرپرستي ( دو جلدي )
    15     تحقيق     بررسي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي دختران بي سرپرست ازدواج كرده در سالهاي 70-65
    16     تحقيق     مقايسه شيوه هاي فرزند پروري و جو عاطفي - رواني ميان خانواده هاي بد سرپرست ‹ كودكان مبتلا به اختلال رواني ‹ كودكان عادي
    17     تحقيق     بررسي كيفيت رابطه ولي فرزندي در نوجوانان معتاد به مواد مخدر در مقايسه بانوجوانان عادي

           تعداد 17 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.