بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل
    2     پايان نامه     بررسي وضعيت اقتصادي-اجتماعي نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان تهران
    3     پايان نامه     بررسي علل ارتكاب مجدد به سرقت در بين سارقين كانون اصلاح و تربيت
    4     پايان نامه     بررسي علل تكرار سرقت در كانون اصلاح و تربيت شهر كرمانشاه
    5     پايان نامه     بررسي و مقايسه ويژگيهاي آزمونهاي ترسيمي آدمك،خانه و درخت پسران عادي و بزهكار (سارق )12-9 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد در سال تحصيلي 76-75
    6     پايان نامه     بررسي و مقايسه ويژگيهاي آزمونهاي ترسيمي آدمك ، خانه و درخت پسران عادي و بزهكار (سارق)، 12-19 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد در سال تحصيلي 76-75
    7     پايان نامه     مقايسه سبك اسنادي مجرمين (بزهكاران )داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي (اختلال سلوك) با سبك اسنادي مراقبين كانون اصلاح و تربيت
    8     پايان نامه     دارالتاديب
    9     تحقيق     بررسي مسايل و مشكلات كودكان بزهكار پس از ورود به كانون اصلاح و تربيت
    10     تحقيق     كانون اصلاح وتربيت جوانان بزهكار

           تعداد 10 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.