بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     معتادان گمنام
    2     مقاله     بررسي اختلالات شخصيتي (كلاستر B) در 50 نفر معتاد به انواع مواد مخدر
    3     مقاله     بررسي ميزان آگاهي بيماران معتاد بستري در بخش هاي عفوني و روان و اعصاب بيمارستان شهيد بهشتي زنجان درباره نحوه ابتلا و و انتقال و پيشگيري و درمان بيماريها ايدز و هپاتيت
    4     مقاله     بررسي ميزان شيوع خودكشي در معتادان خود معرف بهزيستي زنجان
    5     مقاله     بررسي سبك زندگي معتادين شهر زواره در سال 1380
    6     مقاله     رابطه بين هيجان و اعتياد، تعاملي همسو يا تقابلي ناهمسو
    7     مقاله     سيستم ايمني معتادين (اثر اعتياد بر فاگوسيتوز و ايمني سلول)
    8     مقاله     بررسي ارتباط بين پرفوراسيون زخم اثني عشر و اعتياد در بيماران بستري در بيمارستان امام رضا(ع) از سال 80-1375
    9     مقاله     بررسي و مقايسه نگرش اجتماعي در مورد صفات شخصيتي افراد معتاد به مواد مخدر با افراد عادي ورزشكار
    10     مقاله     بررسي شيوع سرطان هاي مثانه در معتادين ترياك
    11     مقاله     شيوع انواع اختلالات شخصيتي ضد اجتماعي - مرزي و نمايشي در افراد بزرگسال وابسته به مواد روانگردان در مراكز نگهداري معتادين شهرستان تهران در نيمه دوم سال 77
    12     مقاله     زنان معلول معتاد
    13     مقاله     مقايسه برخي عوامل پر خطر و ويژگيهاي شخصيتي بزهكاران معتاد و غير معتاد
    14     مقاله     مقايسه اتخاذ شيوه هاي كنار آمدن در معتادان گمنام (NA) و افراد وابسته به مواد
    15     مقاله     بررسي سوئ مصرف و وابستگي به مواد مخدر با اختلالات رواني اعضاي خانواده مراجعه كننده به مركز مشاوره كلينيك ويژه بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد(1380)
    16     مقاله     شيوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتياد زنان در ايران
    17     مقاله     اثر اعتياد بر ايمني هومورال
    18     مقاله     تاثير درمان شناختي - رفتاري در كاهش ميزان افسردگي مبتلايان به سوئ مصرف مواد
    19     مقاله     بررسي مسمومين مواد مخدر در بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران
    20     مقاله     حقوق بشر و معتادان

     1 | 2 | 3 |       تعداد 52 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.