بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     مسئله مسكن و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن
    2     مقاله     تحليل جامعه شناختي از مسكن شهري در ايران اسكان غير رسمي
    3     مقاله     مسئله مسكن -مشكلات اقتصادي و سياسي و فرهنگي
    4     مقاله     فقر مسكن در ايران: فقر سياست اجتماعي
    5     مقاله     برآورد تقاضاي مسكن در مناطق شهري ايران
    6     مقاله     نظام تامين مسكن بيمه شدگان و جايگاه سازمان تامين اجتماعي
    7     مقاله     توزيع جغرافيايي فقر مسکن و پراکندگي زنان مطلقه خانه‌دار در مناطق 22 گانه تهران
    8     پايان نامه     نقش هزينه هاي مسكن در تعيين خط فقر و سياستهاي فقر زدايي
    9     پايان نامه     مسأله مسكن در ايران
    10     پايان نامه     نحوه برخورد با مسكن غير رسمي نمونه مورد مطالعه پاي كتها شيراز
    11     پايان نامه     زمينه هاي كمبود مسكن در ايران و بررسي تاثير درآمد در تهيه مسكن و نحوه سكونت گروهي كارمندان
    12     پايان نامه     مسكن شهري و نقش سازماني زمين شهري در حل مشكل مسكن
    13     پايان نامه     بررسي اقتصادي مخارج مسكن در بودجه خانوار
    14     پايان نامه     بررسي تاثير جمعيت بر شاخص هاي مسكن و درجه رفاه سكونتي خانوراها در بين شهرستان هاي استان خراسان طي سال ها 75-1365
    15     پايان نامه     بررسي جمعيت شناسي وضعيت مسكن در استانهاي اصفهان و ايلام طي سالهاي 1355-1365-1375 و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تامين مسكن
    16     تحقيق     بررسي اجمالي مشكل مسكن در ايران
    17     تحقيق     دهه بزرگداشت حساب صد امام (ره) و سالگرد تاسيس بنياد مسكن
    18     تحقيق     نابرابري در برخورداري از تسهيلات مسكن در گروههاي درآمدي
    19     تحقيق     نابرابري در برخورداري از تسهيلات مسكن در گروه هاي درآمدي

           تعداد 19 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.