بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     سالخوردگي جمعيت و اثرات آن در نظام ((تامين اجتماعي)) كشور
    2     مقاله     بررسي فراواني، موقعيتها، و باورهاي مصرف ترياك در سالمندان
    3     مقاله     مسائل و مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقة 13 تهران
    4     مقاله     بهره مندي بازنشستگان شهر تهران از خدمات ويژه اوقات فراغت
    5     مقاله     بررسي تاثير مشاوره با خانواده در پيشگيري از غفلت نسبت به زنان سالمند
    6     پايان نامه     بررسي تاثير خاطره گويي گروهي بر ميزان افسردگي زنان سالمند 74-55 ساله مقيم سراي سالمندان مجتمع خدمات بهزيستي قدس تهران در سال 1379
    7     پايان نامه     بررسي تاثير ماساژ اس ،بي ،ام بر فشار خون و اضطراب سالمندان مبتلا به پرفشاري خون مقيم سراي سالمندان کهريزک در سال 1385
    8     پايان نامه     بررسي کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگي ساکن شهر تهران در سال 1384
    9     تحقيق     بررسي وضعيت بازنشستگان فرهنگي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي در استان كردستان
    10     تحقيق     اثرات بازنشستگي بر ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي، رواني فرهنگيان بازنشسته استان لرستان
    11     تحقيق     بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح شهيد رجايي برخانوار سالمند روستايي تحت پوشش از سال 1360 تا 1363
    12     تحقيق     پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت در مراكز نگهداري سالمندان
    13     تحقيق     شهرداري تهران و مشكلات مراقبين آنها در سال1384
    14     تحقيق     بررسي خود کار آمدي و فشار مراقبتي مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مقيم در منزل شهر تهران در سال1384.

           تعداد 14 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.