بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     سابقه اعتياد در زندانيان ندامتگاه كرمان
    2     مقاله     مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم
    3     مقاله     بررسي اميد به أينده در زندانيان مركزي خرم أباد
    4     مقاله     اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهرهاي تهران و كرج
    5     مقاله     بررسي وضعيت اعتياد به مواد مخدر در ميان زندانيان داراي تحصيلات دانشگاهي زندان هاي استان تهران
    6     مقاله     عدم تحمل كيفر ، بررسي موارد ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني تهران در سال 1381
    7     مقاله     بررسي شيوع HIV/AIDS در زندانيان شهرستان سبزوار
    8     مقاله     بررسي ميزان آگاهي زندانيان معتاد زندان فجر شهرستان دزفول نسبت به بيماري ايدز در سال 1381
    9     مقاله     خشونت و نظام عدالت كيفري
    10     مقاله     اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر سلامت روان‌شناختي زندانيان
    11     پايان نامه     بررسي فراواني اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهر تهران و كرج در سال 1382
    12     پايان نامه     بررسي تأثير نقش خانواده در سرقت جوانان 24-18 در بند يك زندان مركزي مشهد
    13     پايان نامه     بررسي همه گير شناسي اختلال رواني در ميان مددجويان مرد زندانهاي استان تهران در سال 1379
    14     پايان نامه     بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي زنان سارقه ندامتگاه قصر
    15     پايان نامه     تعليم و تربيت در زندان و بررسي مسائل رواني زنداني
    16     پايان نامه     نقش تعاون و آموزش حرفه اي زندانيان در اصلاح و تهذيب بزهكاران
    17     پايان نامه     آزادي و زندان
    18     پايان نامه     اصول علمي طبقه بندي در زندانها و موسسات صنعتي كشاورزي وابسته به زندانها
    19     پايان نامه     روشهاي زندانباني
    20     پايان نامه     زندان و زندانيها

     2 |       تعداد 39 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.