بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     فقر و تعاريف گسترده آن
    2     مقاله     فقر و تعاريف و گستره آن
    3     مقاله     فقر فرهنگي و فقر اقتصادي
    4     مقاله     مقدمه اي بر فقر و عوارض آن
    5     مقاله     بيان كلي تر مفهوم فقر، علل و طرق مربوط به فقرزدائي وضعيت عمومي جهان در باب مقوله فقر و گرسنگي
    6     مقاله     فقر و تعاريف گسترده آن
    7     مقاله     نقد روش در پديده شناسي فقر
    8     مقاله     زير خط فقر در ايران
    9     مقاله     فقر چيست؟
    10     مقاله     رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد با روند فقر در ايران با استفاده از رويکرد فازي
    11     مقاله     درباره روشهاي تعريف و سنجش فقر
    12     مقاله     وضعيت فقر و مسايل ان
    13     مقاله     محاسبه فقر و نابرابري در ايران بر اساس فقر مادي
    14     مقاله     ماهيت و پويايي فقر در كشورهاي حداقل توسعه يافته
    15     مقاله     فقر و جنبشهاي اجتماعي در ايران
    16     مقاله     فقر قابليتي
    17     مقاله     اندازه‌گيري شاخص و پويش فقر در ايران
    18     مقاله     فقر در خانوارهاي ايراني
    19     مقاله     برآورد خط فقر در ايران طي سال‌هاي 1379ـ1363
    20     مقاله     فقر روستايي، روند و اندازه‌گيري آن در ايران - تبيين روش‌ها و نقد رويكردها

     1 | 2 | 3 |       تعداد 44 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.