بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     تكدي در ايران
    2     مقاله     بازشناسي مفهومي تكدي و اقدامات دولتي در ساماندهي آن و نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش اين پديده در ايران
    3     مقاله     تاملي بر پديده تكدي و ريشه هاي آن در ايران با تاكيد بر كاركرد دستگاهها و سازمان دولتي
    4     مقاله     تكدي به عنوان مساله اي اجتماعي از ديدگاه جامعه شناسي و اسلام
    5     مقاله     بررسي گستره فقر و وضعيت متكديان در استان
    6     پايان نامه     بررسي علل تكدي در تهران بزرگ
    7     تحقيق     پژوهش آماري از متكديان شهر تهران
    8     تحقيق     دريوزگان- پژوهشي در شناخت تكدي در تهران

           تعداد 8 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.