بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     ارتباط فقر و نابرابري با سياستهاي اقتصادي دولت
    2     مقاله     زير خط فقر در ايران
    3     مقاله     تاثيرنابرابري و فقر بر كارآيي سياست هاي كلان اقتصادي
    4     مقاله     رشد بخش كشاورزي و توزيع درآمد
    5     مقاله     توزيع درآمد در جهان : تشديد نابرابري ها
    6     مقاله     اثر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي ، يك تحليل بين كشوري با تاكيد بر ايران
    7     مقاله     توزيع درآمد بين عوامل توليد
    8     مقاله     رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد با روند فقر در ايران با استفاده از رويکرد فازي
    9     مقاله     بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران
    10     مقاله     نگاهي به جهاني شدن و نابرابري با تأكيد بر ايران
    11     مقاله     نابرابري درآمدي در ايران
    12     مقاله     الگوهاي اندازه‌گيري مقياس معادل خانوار و محاسبه آن در ايران
    13     مقاله     تحليل جامعه‌شناختي احساس آنومي اقتصادي در ميان جوانان
    14     مقاله     نقش توزيع ثروت و وراثت و کنترل جمعيت در رفاه اجتماعي شبيه سازي رفاه اجتماعي در جامعه مصنوعي
    15     مقاله     نابرابري درآمدي در ايران طي سال‌هاي 1385-1363
    16     مقاله     رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
    17     مقاله     تأثير سياست‌‌هاي مالي و تکانه‌هاي قيمت بنزين بر توزيع درآمد و رفاه در ايران
    18     مقاله     اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري در ايران (1384-1375)
    19     مقاله     توسعه اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت در ايران: 1385-1355
    20     پايان نامه     تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران و اثر پذيري آن از نابرابري درآمدي

     1 | 2 | 3 |       تعداد 47 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.