بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     مباني روانشناختي تعارض با والدين ،ازديدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر بيرجند
    2     مقاله     بررسي و مقايسه نظام ارزشي نوجوانان و والدين آنها
    3     مقاله     تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين (بررسي مقايسه اي خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان )
    4     مقاله     مقايسه گرايش ارزشي اوليائ و جوانان خانواده هاي شهرستان سنندج
    5     مقاله     مقايسه وتعيين ميران هم خواني اولويت هاي ارزشي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان،و والدين وآموزگاران آنها
    6     مقاله     كيفيت رابطه ولي ـ فرزندي نوجوانان دچار اعتياد و نوجوانان عادي
    7     مقاله     بررسي رابطه اي جامعه پذيري و نگرش دختران به ارزش هاي سنتي و مدرن در زمينه ي روابط بين شخصي دو جنس پيش از ازدواج
    8     مقاله     بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر تعارضات والد - فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران
    9     پايان نامه     تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين - بررسي مقايسه اي خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان
    10     پايان نامه     اختلاف عقايد دو نسل و رابطه آن با جرم
    11     پايان نامه     بررسي رابطه اينترنت و شكاف ارزشي در بين دو نسل -مطالعه موردي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و والدين آنها
    12     پايان نامه     مطالعه انتظارات دانشجويان دختر شهرستان شاهرود از والدين در سال تحصيلي 84-83
    13     پايان نامه     اثر بخشي آموزش مهارتهاي شناختي-رفتاري به مادران در بهبود روابط دختران نوجوان شان (12-14ساله)

           تعداد 13 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.