بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     بررسي ميزان تحقق يافتگي برنامه هاي بهداشتي در برنامه هاي توسعه توصيه هايي براي برنامه چهارم
    2     مقاله     نابرابري در توزيع خدمات بهداشتي - درماني و وضعيت بهداشت و درمان قشر كم درآمد
    3     مقاله     چالش هاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي - درماني نقش برنامه هاي ملي بيمه بهداشتي - درماني
    4     مقاله     بررسي نتايج تحقيقات بهداشتي به منظور تعيين وضعيت نيازهاي مشاركت و توسعه در استان كرمانشاه در سال 79
    5     مقاله     بهداشت و توسعه اجتماعي در استان كرمانشاه
    6     مقاله     انتقال مرگ و مير ،اختلال در سلامتي و برنامه ريزي بهداشتي
    7     مقاله     وضعيت سقط عمدي در بيمارستان آيت ا.. طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سالهاي 1380 و 1381
    8     مقاله     بررسي اپيدميولوژيك هپتاتيت B در مناطق شهري استان زنجان با استفاده از روش برآوردگر منطقه كوچك
    9     مقاله     اصلاح نظام سلامت
    10     مقاله     تحليل فضايي شاخص‌هاي توسعه خدمات بهداشت و درمان
    11     پايان نامه     برآورد هزينه هاي اجتماعي آلودگي هواي تهران (با تاكيد بر هزينه هاي درماني)
    12     پايان نامه     بررسي وضعيت بهداشت محيط مناطق مسكوني حصه اضحان در بهار 1378
    13     پايان نامه     اثرات شاخص هاي بهداشتي و ميزان هاي مرگ و مير در استانهاي كشور بر اساس سرشماري سال 1375
    14     پايان نامه     بررسي رابطه وضعيت سلامت كودكان در يك سالگي با آگاهي هاي بهداشتي مادران و ارائه پيشنهادهاي آموزشي
    15     پايان نامه     برسي عوامل اقتصادي - بهداشتي و جمعيتي موثر بر مرگ و مير نوزادان در نقاط روستايي استانهاي كشور در سال 1375
    16     پايان نامه     اثرات شاخص هاي بهداشتي بر ميزان هاي مرگ و مير در استان هاي كشور بر اساس سرشماري 1375
    17     پايان نامه     عوامل استرس زا راهبردهاي مقابله اي و نشانگان باليني در دو گروه از مردان مبتلا(HCV , HIV+/AIDS)
    18     پايان نامه     بررسي مقايسه عملکرد پرستار و مربي بهداشت در ارزيابي سلامت دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان ايذه سال تحصيلي 1386-1385
    19     پايان نامه     بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و سلامت مادران داراي کودک زير 7 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي -درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شمال و جنوب تهران در سال 1386
    20     تحقيق     ارزيابي تاثير فاکتورهاي شغلي و غير شغلي در پيدايش سندرم تونل کارپ در کار گران صنعتي

     2 |       تعداد 21 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.